Yrityksestä   Palvelut   Työpaikkoja   Hinc tukee   

Markkinointikonsultaatiot.

Nykyään on hyvin vähän kaupallisia alueita, joilla ei olisi kilpailua. Kilpailu luo tarpeen erottautua muista samankaltaisista tuotteen tarjoajista. Markkinoinnin ajatus on tuoda esille juuri Teidän yrityksenne tai organisaation ominaisuudet eli luoda niin sanotusti omat kasvot ja käyttää tätä kaikissa toimissa asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten myös kaikissa kommunikointipaikoissa ja -kanavissa.
Marketing, markkinointi, on kansainvälinen yleisnimittäjä myynti-, markkinointi- ja asiakaspalveluprosesseille. Markkinoinnin rooli tässä prosessissa on odotusten ja asenteiden luominen sekä asiakas- tai yhteistyökumppanuussuhteiden aloittaminen. Myynti- ja asiakaspalvelun rooli käsittää suhteiden kehittämisen ja niiden realisoimisen yrityksen tai organisaation tavoitteiden mukaisesti.
Markkinoinnin tavoite on siten yrityksen tai organisaation aineettomien (eli emotionaalisten) arvojen (esim. organisaation kulttuuri, maine, tunnettuus jne.) käyttäminen yrityksen tai organisaation tavoitteiden saavuttamisessa (esimerkiksi voiton tavoittelu).
Markkinointia harjoittavat kaikki yritykset ja myös kaikki yrityksen tai organisaation työntekijät - niin tietoisesti kuin myös riippumatta siitä, onko markkinointiprosessi suunniteltua, säännöllistä ja ohjattua toimintaa, vai spontaania ja kaoottista toimimista. Mikä tahansa työntekijän suhde asiakkaaseen, liikekumppaniin tai julkisuuteen luo tietyn kuvan yrityksestä tai organisaatiosta. Harkittu ja suunniteltu toiminta takaa markkinoinnin tuloksellisuuden ja johtaa siten yrityksen tai organisaation tavoitteiden menestykselliseen saavuttamiseen.
Yrityksessä tai organisaatiossa ei tarvitse olla markkinoinnin parissa toimivaa eri työntekijää. Mikäli yrityksen on hoidettava markkinointiin liittyviä asioita vain pari kolme kuukautta vuodessa, on järkevämpää ostaa markkinointipalvelut.

Tärkeimpiä markkinointipalveluja ovat:

- Markkinatutkimus

Markkinatutkimus tarkoittaa yrityksen tai organisaation tekemää markkinointitoimien kartoittamista ja analyysia. Yhteistyössä työntekijöidenne kanssa selvitämme, mitä on tähän saakka tehty, ja annamme siitä asiantuntijalausunnon. Markkinatutkimuksen tuloksena saatte katsauksen tähänastisesta markkinointitoiminnastanne - menetelmistä, kanavista, määristä ja tuloksista. Ellei yrityksessä ole laskettu markkinoinnin vaikutusta, teemme sen toivomuksen mukaan jälkeenpäin. Vertaamme Teidän markkinointitoimintaanne kilpailijan toimintaan. Lisäksi arvioimme ja teemme parannusehdotuksia yrityksen visuaalisen identiteetin työvälineistä, niiden kunnosta (logo, tyylikirja jne.) ja käytöstä. Markkinatutkimuksessa tehdään katsaus tähän mennessä tehtyyn markkinointitoimintaan ja selvitetään, missä tilanteessa tällä hetkellä ollaan.

- Markkinointiviestinnän periaatteet

Markkinointiviestinnän (MKP) periaatteet käsittävät yrityksen markkinoinnin tavoitteet, toimintaperiaatteet ja -menetelmät. Nämä periaatteet muodostavat ns. strategisen työvälineen, joka on päivittäisen markkinointitoiminnan perusta. MKP:n lisäksi on olemassa myös taktinen markkinointisuunnitelma, jolla määritellään toiminnan, kohderyhmän, tavoitteen, aikataulun ja hinnan sekä myöhemmin täytettävien tulosten kentät. MKP ja markkinointisuunnitelma laaditaan tavallisesti yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi, ja nämä ovat markkinoinnin perustana.

MKP määrittelee seuraavat asiat:

- keitä me olemme (organisaation/brändin olemus)
- mitä me haluamme saavuttaa (tavoitteet; tilanne, jossa nyt olemme)
- ketkä ovat kilpailijoitamme ja mikä on asemamme heidän suhteensa,
- mitä me teemme (palvelut ja arvot, joita tarjoamme asiakkaalle),
- kenen kanssa viestimme (kohderyhmän kuvaus),
- mitä me painotamme (argumentit, arvot),
- mitä otteita ja kanavia käytämme (missä viestintävälineissä mainostamme),
- kuinka me teemme sen (kommunikaation sävy ja tyyli),
- miten ja kuinka mittaamme markkinoinnin vaikutuksen.

MKP työstetään markkinointikyselyn, yhteisten keskustelujen ja ryhmätyön tuloksena yrityksen avainhenkilöiden kanssa (6–10 henkilöä). Työstäminen on noin 4–6 viikon mittainen prosessi, jonka aikana perehdymme liiketoimintaanne ja yrityksenne luonteeseen ja löydämme juuri Teille sopivat markkinointimenetelmät.

MKP:n olemassaolo takaa Teille markkinointitoiminnan jatkuvuuden ja menestyksekkääseen yhteistyöhön tarvittavan keskinäisen ymmärtämisen mainostoimistojen, viestintäsuunnittelijoiden ym. markkinointikumppaneiden kanssa. 


- Bränding

Mitkä ovat arvot, joita asiakkaat ja liikekumppanit odottavat tai etsivät Teidän palveluistanne tai tuotteistanne? Mitkä arvot ja periaatteet vallitsevat organisaatiossanne?

Brändi on liikestrategian kasvokuva - Scott Galloway, Prophet Brand Strategy.

Mikäli yritys haluaa tehdä perusteellista, järjestelmällistä ja suunnitelmallista markkinointitoimintaa, joka perustuu yrityksen ominaisluonteeseen, arvoihin ja tavoitteisiin, on kartoitettava ja analysoitava yrityksen emotionaalinen omaisuus. Bränding-prosessin tuloksena syntyy brändi-kirja, joka sisältää yrityksen tavalliseen tyylikirjaan (logo, fontit, lomakkeet jne.) verrattuna yrityksen emotionaalisen omaisuuden eli brändin (arvot, asenteet, symbolit) analyysin ja kartoituksen.

Brändingin 5 askelta:

1. Analyysi:
• Brändin olemus
• Kulttuurin analyysi
• Tavoite ja asema kohderyhmässä
• Kilpailijat

2. Skenaario:
• Mahdollisuudet ja vaarat, mahdolliset vaihtoehdot

3. Strategia:
• Brändin perusarvot
• Brändin design
• Brändin arkkitehtuuri

4. Brändin ominaisuudet:
• Tunnettuus
• Suosittuus

5. Seuraus:
• Haluttu markkinatilanne

Brändi-kirjan työstäminen kestää 6–8 viikkoa, joista ensimmäiset viikot kuluvat analysointiin ja skenaarion tekemiseen. Seuraavat neljä viikkoa käytetään brändin strategian ja visuaalisen puolen luomiseen. Testauksiin menee lisäksi menetelmästä riippuen 1–2 viikkoa. 

 
 lisää    Mainosvalokuva   
 Kontakti   
Peterburi tee 49; 11415 Tallinn; puhelin +372 605 2444; faksi +372 605 2445
EST   |   FIN   |   ENG   |   PYC