FIRMAST   TEENUSED   TÖÖLE   HINC TOETAB   

Turunduskonsultatsioonid

Tänapäeval on väga vähe ärivaldkondasid, kus puudub konkurents. Konkurents loob vajaduse eristuda ja silma paista teiste sarnaste seas. Turunduse mõte on tuua välja Teie ettevõtte/organisatsiooni eripära, luua n.ö. oma nägu ning seda rakendada kõikides kliendi ja partneriga kokkupuute- ning suhtluskohtades ning kanalites.
Marketing on rahvusvaheline üldnimetaja müügi-, turundus- ja klienditeenindus-protsessidele. Turunduse roll selles protsessis on ootuste ja hoiakute loomine ning kliendi- või partnersuhte algatamine. Müügi- ja klienditeeninduse roll hõlmab suhete arendamist ja nende realiseerimist vastavalt ettevõtte/organisatsiooni eesmärkidele.
Turunduse eesmärk on seega ettevõtte/organisatsiooni mittevaraliste (ehk emotsionaalsete) väärtuste (näiteks: organisatsiooni kultuur, maine, tuntus jne.) kasutamine ettevõtte/organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks (näiteks: kasumi teenimine).

Turundust teevad kõik firmad ning samuti kõik ettevõtte/organisatsiooni töötajad – seda nii teadlikult kui ka mitte sõltuvalt sellest, kas turundusprotsess on läbimõeldud, järjepidev ja suunatud tegevus või spontaanne ja kaootiline toimetamine. Igasugune töötajate kommunikatsioon klientide, partnerite ning avalikkusega kujundab hoiakut ettevõtte/organisatsiooni suhtes. Läbimõeldud ja planeeritud tegevus tagab turunduse tulemuslikkuse ning annab seeläbi panuse ettevõtte/organisatsiooni eesmärkide edukaks saavutamiseks.

Ettevõttes/organisatsioonis ei pea turunduse tegemiseks olema spetsiaalset töötajat. Ettevõtetel, kellel on reaalselt vaja turundusega tegeleda vaid paar-kolm kuud aastas, on ratsionaalsem turundusteenust sisse osta.

Põhilisteks turundusteenusteks on:

- Turundusaudit

On ettevõtte/organisatsiooni poolt tehtud turundustegevuste kaardistamine ja analüüs. Koostöös Teie töötajatega selgitame välja, mis seni tehtud ja anname sellele eksperthinnangu. Turundusauditi tulemusena saate ülevaate seni tehtud turundusetegevustest – meetodid, kanalid, mahud ja tulemused. Juhul, kui ettevõttes pole arvutatud turunduse mõju, teeme seda soovi korral tagantjärgi. Kõrvutame Teie turundustegevuse konkurentide omaga. Lisaks anname hinnangu ja parandusettepanekud ettevõtte visuaalse identiteedi töövahenditele, nende seisukorrale (logo, stiiliraamat jne.) ning rakendamise järjepidevusele. Turundusaudit annab Teile ülevaate tehtud turundusest ja fikseerib seisu, kus Te täna olete.

- Turunduskommunikatsiooni põhimõtted

Turunduskommunikatsiooni põhimõtted (lühidalt TKP) on kombinatsioon firma turundusalastest eesmärkidest, tegutsemispõhimõtetest ja–meetoditest. Need põhimõtted moodustavad n.ö. strateegilise töövahendi, mis on aluseks igapäevasele turundustegevusele.
TKPle lisandub ka taktikaline turunduse tegevusplaan, mis määrab ära tegevuse, sihtgrupi, eesmärgi, ajagraafiku, maksumuse ning hiljem täidetavate tulemuste lahtrid. TKP ja turundusplaan koostakse tavaliselt aastaks-kaheks ja neile tuginedes teostatakse ettevõtte turundustegevus.
TKP määratleb:
-kes me oleme (organisatsiooni/brändi olemus),
-mida tahame saavutada (eesmärgid, kus oleme täna),
-kes on konkurendid ja mis positsioonil oleme nendega võrreldes,
-mida teeme (teenus ja väärtused, mida kliendile pakume),
-kellega suhtleme (sihtgrupi kirjeldus),
-mida rõhutame (argumendid, väärtused),
-milliseid võtteid ja kanaleid kasutame (millises meedias tehakse reklaami),
-kuidas me seda teeme (kommunikatsiooni toon ja stiil),
-millal ja kuidas mõõdame turunduse mõju.
TKP töötatakse välja turundusküsimustiku, ühiste vestluste ja rühmatöö käigus ettevõtte võtmeinimestega (6-10 inim.). See on umbes 4-6 nädala pikkune protsess. Protsessi käigus õpime meie tundma Teie äri ja ettevõtte omapära ning leiame just Teile sobivad turundusmeetmed.
TKP olemasolu tagab Teile turundustegevuste järjepidevuse ning edukaks koostööks vajaliku üksteisemõistmise reklaamiagentuuride, meediaplaneerijate jt. turunduspartneritega.

- Bränding

Mis on need väärtused, mida kliendid ja partnerid ootavad/otsivad Teie teenuse/toote juures? Millised väärtused ja põhimõtted valitsevad Teie organisatsioonis?
Bränd on äristrateegia nägu - Scott Galloway, Prophet Brand Strategy.
Kui ettevõte soovib teha põhjalikku, süsteemset ja järjepidavat turundustegevust, mis lähtub ettevõtte omapärast, väärtustest ja eesmärkidest, siis tuleb kaardistada ja analüüsida ettevõtte emotsionaalsed varad. Brändingu protsessi tulemuseks on brändiraamat, mis sisaldab tavalise firmastiiliraamatuga (logo, fondid, blanketid jne.) võrreldes ettevõtte emotsionaalse vara ehk brändi (väärtused, hoiakud, sümbolid) analüüsi ja kaardistust.

Brändingu 5 sammu:
1. Analüüs:
• Brändi olemus
• Kultuuri analüüs
• Sihtgrupp ja positsioon sihtgrupis
• Konkurendid

2. Stsenaarium:
• Võimalused ja ohud, võimalikud variandid

3. Strateegia:
• Brändi põhiväärtused
• Brändi kujundus
• Brändi arhitektuur

4. Brändi varad:
• Tuntus
• Eelistus

5. Tagajärg:
• Soovitav turusituatsioon

Brändiraamatu väljatöötamine kestab 6-8 nädalat, millest esimesed nädalad kuluvad analüüsile ja stsenaariumi väljatöötamisele ning järgmised neli nädalat brändi strateegia ja visuaalse külje loomisele.
Testimised lisavad töögraafikule sõltuvalt meetodist 1-2 nädalat.

 
 lisaks    Reklaamfoto   
 KONTAKT   
Peterburi tee 49;   11415 Tallinn;   tel +372 605 2444;   faks +372 605 2445
EST   |   FIN   |   ENG   |   PYC